Категории

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Маркетинг, товароведение, реклама

Страховое право

Налоговое право

Охрана природы, Экология, Природопользование

Компьютеры и периферийные устройства

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Литература, Лингвистика

Банковское дело и кредитование

Бухгалтерский учет

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Политология, Политистория

Радиоэлектроника

Муниципальное право России

Технология

Психология, Общение, Человек

Международное право

Биржевое дело

Медицина

Музыка

Биология

Химия

Социология

Компьютерные сети

Космонавтика

Техника

Физика

Историческая личность

Программирование, Базы данных

Религия

Криминалистика и криминология

История государства и права зарубежных стран

Сельское хозяйство

Культурология

Педагогика

Транспорт

Математика

Компьютеры, Программирование

География, Экономическая география

Философия

Материаловедение

Право

Ценные бумаги

Астрономия

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Трудовое право

Искусство

Пищевые продукты

Охрана правопорядка

Менеджмент (Теория управления и организации)

Ветеринария

Гражданское право

Адвокатура

Гражданское процессуальное право

Нероссийское законодательство

Римское право

Российское предпринимательское право

Семейное право

Уголовный процесс

Таможенное право

Теория государства и права

Уголовное и уголовно-исполнительное право

Финансовое право

Хозяйственное право

Экологическое право

Гражданская оборона

Иностранные языки

Металлургия

Страхование (Шпаргалка)

Страхование (Шпаргалка)

Перевагою цієї системи є її гнучкість та мобільність та відсутність витрат на утримання великого штату робітників та великої кількості філій.

Страхові брокери – це юо або фо які зареєсторовані як субєкти підприємницької діяльності і здійснюють свою діяльність від свого імені на підставі доручення страховика або страхувальника.

Брокерська дільність спрямована на визначена потреби страхувальника в отриманні страхових послуг , консультуванні , наданні допомоги у розробці умов договору стр-ня , пошуку страховиків , що відповідають умовам клієнта , веденні переговорів та кладання договорів за дорученням страхувальника , підготовці документів для визначення збиків в разі настання страх події. Взаємовідносини між СК та брокером регулються договором , що визначає характер їх взаємовідносин.

Брокер зобовязаний забезпечити укладання договору страхуваня на найбільш вигідних для страхувальника умовах зі страховиком який має стійке фін положення . Брокер повинен надати вичерпну інформацію про страховика . Для страх брокерів ісують певні обмеження 1 неможна провадити іншіх видів посередницької діяльності крім страхової, 2 з 1 СК може бути укладено договорів на суму страх премій , що не перевищ 35% страх премій брокера за рік. 3 сума утримув премій за квартал не може превищувати розміру сплаченого СФ 4 брокер може утримувати премії коли він забезпечує надання чинності договору страхування Згідно чиного законодавства посередники не можуть проводити діяльність на користь іноземних СК за винятком тих випадків коли це передбачено м/н угодами в цьому випадку органи страхнагляду розробляють особливі умови ліцензування та сертифікації. Розбіжності між агентами і брокерами 1 Страхування для брокера є єдиним занняттям , для агента часто навпаки 2 Для брокера необхідні спеціальні зання в галузі страхування , для агента часто цього непотрібно 3 Винагарода для брокерів часто більша ніж для агентів 4 Брокер діє від свого імені , агент є представником СК Великі компанії часто створюють брокерські фірми для власних потреб.

Брокери відіграють дуже важливу роль на ринку Ллойду. Тема : Заключення та ведення страх угоди. Заява про страхуваня Це документ є формою отримання страховиком інформації про ризики які необхідно застрахувати .Тому заява повинна бути складена чітко і змістовно. СК самостійно розробляють бланки заяв виходячи зі своїх пореб. Бланк заяви містить перелік питань на які необхідно відповісти страхувальникові . Ці питання стосуються характеристики майбутнього обєкту страхування та факторів , що можуть впливати на ступінь ризикованості операції. Ця заява заповнюється страхувальником і подається страховику або посереднику. Як правило заява не використовується як засіб збору інформації при страхуванні велеких обєктів через складність в описанні всіх факторів впливу на ступінь ризику. Тому страхування крупних ризиків здійн як правило через посередників. Дуже часто для цього використовують агентів , які здійснють попередній візит на обєкт . Обсяг і розмір заяви залежить від кількості інформації яку хоче отримати СК про обєкт страх-ня. В більшості випадків заяваскладається зі стандартних запитань ( для всіх видів старахуваня ) та специфічних які необхідні для унікальних випадків.

Обовязковими розділами є декларація і застереження В декларації страхувальник заявляє , що подана в заявіінформація є правдивою і повністю відповідає йогго знанням про обєкт страхування. Це необхідно для встановлення між СК стр-ком взаємовідносин найвищої добросовісності. Застереження попереджає страхувальника , що у випадку виявлення шахрайства СК звільняється від всіх зобовязань по даній угоді , або СК обмежує свою відповідальність. Якщо страховик приймає заяву то далі наступає процес андерайтингу ( для складних видів страхування ) Для простих видів як правило СК видає страхувальнику поліс і він вносить страхову премію згідно з умовами полісу. При укладанні угоди страхування СК має право запросити у страхувальника документи аудиторської превірки , що відбивають фін положенння страхувальника. 2 Страх поліс правила страхування Страховий поліс це свідоцтво про укладання договору страхування На ранніх етапах страхування кожний поліс складався окремо . Тепер для більшості видів страхування існують стандартні поліси , що значно спрощує роботу СК Структура полісу 1 частина : Заголовок( назва док-та, риквізити страховика та страхувальника , зазначення обєкту страхування ) 2 частина : Преамбула складається з 3 частин 1) визначається що основою договору страхування є заява ,що складає невідємну частину договору страхування. 2) Зазначається що страхувальник повинен сплатити премію у визначений термін і визначеному обсязі і тільки при цій умові поліс буде дійсним 3) Стр-к бере на себе зобовязання визначити у полісі страхове покриття 3 частина Загальна . Робочі статті в яких визначається зміст характер та умови страхового покриття.

Обовязковими атрибутами полісу є : обєкт страх, розмір страх суми, перелік страх випадків, визначення розміру тарифу стах премій та терміни їх сплати, строк дії договору, порядок змін або принення дії договору, права та обовязкі сторін 4 частина Виключення та обмеження : для специфічних випадків 5 частина Умови : 1) страховик згоден з усіма умовами полісу 2) страхувалник зобовязаний інформувати СК про будь-які зміни з обєктом страх 3) виписується процедура інформування страхувальником СК про настання страх події та перелік необхфідних для цього документів 4) визначається що саме являє страховий обман 5) визначається що страховик повинен прикладати всі зусилля для ліквідації ризику. Умови страх полісу поділяються на 3 групи : 1 умови що передують укладанню страх угоди ( напр умови по забезпеченню обєкту засобами охорони) 2 умови що наступають після підписання договору ( сплата премій у визначений час) 3 умови що передують виконнаню страховиком своїх зобовязань щодо виплати відшкодування ( своєчасне іформування про настання правельність оформлення документів ) Окрім полісу наявність договору може засвідчувати тимчасовий поліс та страховий сертифікат 3 Андерайтинг.

Страхова премія Задачі 1 Оцінка запропонованого ризику необхідно зверн увагу на аспекти небезпеки ( фізична , що повязана з фіз властивостями та психологічна , повязана з страхувальником ( необережне ставлення до застрахованого айна , намагання заробити гроші на страхуванні та шахрайство )) 2 вирішення питання про прийнятність ризику на страхування 3 визначення стоків умов і розміру страх покриття 4 обчислення розмірів страх премії. Премія обчислюється шляхом множення бази нарахування на ставку премії Фактори що впливають на премію 1 Фактри повязані зі страх тарифом , який у більшості випадків визначаєтьсяіндивідуальнов залежності від обєкту страхування 2 Фактори повязані з базою нарахування , тобто страховою сумою Ця сума визнгачає максимальний рівень відповідальності страховика по даній угоді. Коли страхову суму визначити неможливо за базу нарахування приймається ліміт відповідальності страхувальника.

Визанчена премія та строки її сплати погоджуються зі страхувальнком. Договір страхування набуває чинності після внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором. Якщо премія вноситься в декілька платежів то другий платіж має надійти не пізніше ніж через 1-4 міс після першого . Якщо він не надійшов то договор або втрачає чинність або тимчасово припиняє дію до наступної оплати. Від юо премії повинні надходити безготівк шляхом від фю обома шляхами. В якій валюті надійшла премія в такій і буде здійснюватись виплата. По довгострок договорах страхування життя премії можуть надходити на протязі дії договру , а можуть бути сплачені одночасно. Найбільш складний процес андерайтингу у страхуванні комерційних ризиків через їх специфічність тому для цих видів стархування часто залучаються спеціалізовані брокери. Крім брокерів цю роботу можуть виконувати працівники СК – інспектори або диспашери.

Документ , що описує ризик по кожній угоді повинен містити наступне : 1) повний опис обєкту стархування 2) оцінка ризику з фіз та псхолог аспекту 3 ) визначення максимально можливого рівня збитків. 4) система заходів яка здатна попередити настання страх випадків 5) точка зору експерта на достатність покриття .На основі матеріальв інспектора страховик визначає умови страхування 4 Задоволення притензії страхувальника Цей етап є реалізацією споживчоїх вартості страхової послуги. СК вирішує 2 проблеми 1 необхідно врахувати інтереси страхувальника 2 захистити себе від шахрайства Для збору інформації про настання страх події страховик веде реєстри обліку. Ці реестри містять дату звернення, місце події, причини, перелік постраждалого майна, реквізити та термін дії полісу . При одержанні заяви страховик повинен переконатися що 1 на моментподія настав і не закінчився строк дії страхування 2) чи відповідає місце події зазначеному у полісі 3) чиє постраждалі обєкти застрахованими 5) страховик повинен зібрати дод інформацію про зацікавлених осіб 6) необхідно визначити попередній розмір збитків 7) встановити чи не має винної особи 8 преревірити чи були зроблені зміни на місті настання події 9 перевірити своєчасність подання документів 10 необхідно скласти заключення про належність збитків до відшкодування Процедура задоволення заяви залежить від розміру збитків та від того чиє це страхування індивідуальним чи комерційним.

Управління більшістю претензій зідійсн спец відділом СК Умови страхових виплат : виплати проводяться згідно з договром стархування на підставі заяви страхувальника і страхового акту ( аварійного сертифікату) . Аварійни сертифікат складається страховиком або уповноваженою особою – аварійним комісаром. Форма акту розробляється СК. В разі необхідності страховик може зробити запити у відповідні органи влади банки та ін Ліміт відповідальності страховика визначається страховою сумою. В разі страхуання майна не на повну вартість при вирахуванні відшкодування використовується пропорційна система або система першого ризику. При виплаті відшкодування враховується також франшиза. Термін в який СК повинна розрахуватися з страхувальником визначається договором страхування.Звичайно це 5-7-14 днів з моменту подання всіх документів.За кожен день прострочки СК сплачує пеню у відповідності з договором.

Можливі суперечки між СК та СТ ( розмір відшкодування, факт виплати , строки виплати ) Всі суперечки вирішуються згідно договору. СК може відмовити у виплаті в таких випадках : 1) наявність дій СТ або особи на користь якої укладено договір спрямованих на настання страхової події 2) вчинення СТ злочинних дій що привели да натання стр випадку 1) Подання СТ свідомо неправдивих даних про обєкт 2) Отримання СТ повного відшкодування збитків з боку винної особи 3) Несвоєчасне повідомлення СТ про настання події без поважних причин або створення перешкод для СК у визначенні збитків та обставин настання страх випадку. 4) Також можуть бути інші умови передбачені договором страхування. Про відмову у виплаті СК повинна повідомити в письмові формі у строк зазначений у правилах страхування з обгрунтуванням причин . Відмова може бути оскаржена у суді. При повному виконанні зобовязань щодо виплати договор припиняє свою дію. До старховика в цьому випадку переходить право регресу. Крім випадку повної виплати договір припиняє дію коли: 1 СК повністю виконала свої зобовязання перед СТ 2 В разі закінченя терміну дії договору 3 Несплати страховиком премій у встановлені терміни 4 Ліквідація страхувалника як юр особи або його смерть як фіз особи 5 Ліквідація страховика 6 В разі прийняття суд рішення про припинення дії договору СК або СТ можуть припинити дію договору самостійно якщо це передбачено договором повідомивши про це іншу сторону за 30 днів. Якщо договір припиняється за вимогою СТ то йому повертаються сплачені премії за мінусом витрат страховика на ведення мправи та фактичних виплат здійснених за договором. Якщо припинення договору зумовлене порушеннями з боку СК то премії повертаються повністю. Тема Страхування підприємницьких ризиків Страхування від вогню Класичні страхові випадки 1) пожежа 2) удар блискавки 3) вибух газу , що використовується в побутових потребах Крім того покриваються похідні збитки від цих подій. За додатковими умовами додаються наступні страхові випадки 1) падіння на застраховане майно літаючих обєктів та іх уламків 2) дія стихійних явищ 3) вибух парових котлів, газасховищ , газопроводів , вибух газових та парових апаратів 4) пошкодження майна водою з водопроводу та теплових мереж 5) кража зі зламом 6) биття віконого скла 7) навмисні дії 3 осіб Збитки що не підлягають відшкодуванню : 1) збитки від воєнних дій 2) збитки від впливу ядерної енергії 3) від грубої необережності страховика 4) від кражі майна під час чи після страх випадку 5) Кожний з додаткових випадків окремо описується в страховій угоді Обєкт страхування майно що належить СТ Майно поділяється на групи 1) машини устакуваня та обладнання 2 ) будівлі та споруди 3 ) товари які виробв СТ 4 Товари якими він торгує Не страхуються : Готівка, ЦП, моделі, макети, зразки,драгметали в злитках, техносіїі нформації, монети марки колекці, вибухові речовини, товари на зберіганні чи коміссії, автотранспорні засоби та ін сомохідні машини. Вище назване майно може бути застраховане окремо на що видається окремий поліс.

Страхова сума визначається виходячи з реальної вартості майна по групах 1 Машини та обладнання – страхова сума дорівнює вартості необхідної для придбання повністю аналогічного втраченому 2 Для будівль – вартість зведення аналогічної будівлі 3 Для товарів власного виробництва – вартість їх повторного виготовлення але не більше продажної вартості 4 Для придбаних товарів – ціна повторної закупки але не більше ціни за якими вони мгли бути продані на момент укладання угоди або здійснення страх події. Страховий тариф визначається в залежності від переліку страхових подій від яких СТ бажає мати захист.Тариф визначається по оремим видам ризику а загальний утворюється шляхом їх додаваня. Крім тоготариф залежить від галузі СТ , виду діяльності СТ, особливості технолог процесу , рівня зношеності ОФ, місця розташування підприємства.На страхування може бути прийнято як все майно так і частина.

Прикомплексному страхуванні тарифи знижуються. Строк дії договору як правило 1 рік з цього терміну і розраховуються тарифи.

Стандартні тарифи : ОФ 0,1 – 1,5 %, товари і мат-ли 0,3-4 % товари у торг залі – 1- 5%. Страховий платіж = страхова сума * тариф. Платіж мже вноситися одночасно або за 2 рази. Відмовити увиплаті страх відшкодування СК може у випадку зміни ступеню страх ризику, порушенні норм безпеки, при наявності подвійного страхування і здійсненні виплати іншим страховиком.. Якщо на суму франшизи заключено додатковий договір з іншим страховиком то франшиза завжди вираховується. Дії страхувальника при натанні страх події 1) Повідоми СК протягом 3-5 днів 2) Повідомити органи пожної охорони та інші відповідні органи 3) Зберігати майно в стані в якому воно опинилося після страх події 4) Повинен вжити заходів для рятування застрахованого майна 5) Повинен надати СК можливість проведення розслідування причин настання страх події Якщо подія визнається СК страховою то на підставі заяви СТ складається акт про пошкодження майна. СК повинан почати складати акт не пізніше 3 днів з моменту отримання заяви СТ Процес складання триває 5-10 днів з дня отримання заяви. В акті здісн повний опис майна , завданих пошкоджень в додатку до нього визначається розмір збитків. Вартість постраждалого майна визначається бухдокументами якщо вони знищені то вартість майна визначається на пдставі звітів мат відповід осіб які складають ці звіти у звязку зі страх подією. Розмір збитків встановлюється окремо по групах майна.

Методи встановлення збитків при вогневому страхувані 1 Вартість майна – вартість залишків які можна використати ( ремонтувати не можливо ) 2 Вартість ремонту – вартість залишків ( можна відремотувати ) Вартість ремонту визначається на підставі кошторису СТ, вартість складанння кошторису і робоа експертів теж включається до збитків. Розмір збитків по ТМЦ = Вартість до події – вартість після події. Оцінка проводиться у присутності представників СК та СТ . Якщо розслідування затягується то по закінченні 1 місяця на вимогу СТ може бути здійснено авансові платежі по сумі збитків які більш-менш визначені. При суперечці може бути проведена експертиза за рахунок сторони яка її вимагає. У випадку порушення проти СТ судової справи виплата може бути відкладена. За договром відшкодовується не тільки прямі а й непрямі збитки.Якщо сума відшкодування = страх сумі то договор припиняє дію, якщо не = то договор продовжує діяти в сумі різниці між страх сумою і сумою від-ня. Після виплати відшкодування до СК переходять всі права на майно в межах відшкодованої суми. 2 Страхування від перев увиробництві Обсяг відповідальності = обсягу відповідалльності по страхуванню майна + втрати в наслідок простою Обєкт втрати від простою через мат збитки від страх події із застрахованим майном.

Втрати від простою: 1) поточні витрати СТ для продовження госп діяльн в період переви у виробництві 2) втрати прибутку в наслідок простою та витрати які несе СТ для того шоб по відновлені діяльності вийти на первинні обсяги. До цих витрат відносяться : зп робітників і служб , нарахування на зп, аренда, постійні податки, відотки по кредитах, амортизація . Страхове відшкодування розповсюджується на поточні витрати + неотриманий прибуток .до поточних витрат не відносяться ПДВ, АЗ, мито, загальногосподарські витрати, витрати на перевезення товарів, витрати по незастрахованій1 діяльності, фін санкції не повязані з застрахованою діяльністю.

Страхова сума = страховій сумі по страхуванню майна , якщо неможливо так встановити стр суму то вона встановлюється виходячи з випуску продукції в оптових цінах за попередній рік. Термін дії договору 1 рік.

Страхова премія визнач у % до страх суми для кожного СТ окремо.

Розрахунок адекватних тарифних ставок дуже складний процес тому звичайно їх встановлюють з коеф 1.5 до ставок тарифу по страхуванню майна. Розмір збитків залежить від тривалості переви у виробництві. Тому дуже важливо визначити тривалість часу за який СК буде відшкодовувати збитки. При даному ивді страхування встановлюється як правило франшиза ( у відсотках від страх суми 10% або у вигляді часу простою ) При настанні страх випадку розмір страхового відшкодування на основі поточних витрат СТ по застрахованій діяльності і прибутку отриманому за період 12 міс від застрах діяльності. . Якщо прибуток не отримувався то відшкодовуються тільки поточні витрати.

Поточні витрати розраховуються так В = Т * ( к * Фзп + В ін ) Т – час простою в днях , Фзп одноденний фонд зп робітників що працюють на обладнанні яке зупинилось , к – коеф врахування використаання робітників та зниження їх зп , В ін - інші одноденні витрати на зупин обладнанні. К = ( 1 - Д /100 )*( 1 – З/100 Д ) – доля інших робітників , що використовуються на інших роботах під час простою , З - % зменьшення зп робітників під час простою.

Втрати прибутку теж визначаються за формулою П = Р( О баз - О пр ) , Р – рентабельність , О баз можливий обсяг виробництва О пр – обсяг виробництва на інших обєктах . 3 Страхування відповідальності товаровиробників Страхова сума встановлюється в залежності від збитків які можуть зазнати споживачі Страхова сума це ліміт відповідальності який бере на себе Ск . Ліміт може бути встановлений таким чином : 1) Встан сукупного ліміту відповідальності 2) Встановлення ліміту по шкоді для життя і здоровя окремо 3) Встановлення лімітів по конкретному страх випадку і по кожному застрахованому ризику Практично завжди використовується франшиза. Договір заключається на гарантійнийстрок товарів , якщо більше то підвищуються тарифи. Через те що шкода може проявлятися через значний проміжок часу дуже важливим є встановлення того чи діє на момент винекнення страх події страховий договір 4 Страхування працівників від нещасних випадків Проводиться як в добровільній формі (за рахунок прибутку) так і вобовязковій ( валові витрати Обовязкове страхування розповсюджується на робітників що зайняті на небезпечних роботах. Перелік цих робіт затверджений комітетом по справах нагляду за охороною праці. Обєкт – життя здоровя працездатність працівників СТ – підприємство Застраховані – працівники. При укладанні договору страхування повний перелік застрахованих включається в спец список-додаток до страхової угоди. СТ самостійно визначає склад застрахованих Страхова сума встановлюється за згодою сторін , при обовязковому страхуванні вона встанолюється законодавчо Обсяг страхової відповідальності : 1) смерть застрахованого від нещасного випадку 2) Травмування застр-ного в наслідок нещасного випадку і встановлення йому інвалідності 3) Тимчасова втрата працездатності в наслідок нещасного випадку. Перелік нещасних випадків - у договорі страхування. Відшкодування не виплачується : 1) якщо страхова подія , що призвела до тарвмування або смерті була повязана із здійсненям злочину застрахованою особою 2) Якщо це була спроба самогубства Страховий тариф 1-5% , по обовяковому страхуванню встановлюється максимальний розмір тарифу ( льотчиків – 2% , водіїв 1% ). Страховий платіж вноситься одноразово . При настанні страх випадку виплата проводиться наступним чином 1) у випадку смерті 100 % страх суми 2) При встановлені інвалідності : 1 гр – 80 –100% , 2 гр – 75 –80%, 3 гр – 50 % 3) При тимчасовій втраті працездатності 0.5 – 1 % за кожну добу втрати , але сукупна виплата не більше 50-60 % страх суми. Дії СТ при настанні страх події 1) Складання акту про страх подію , при обовязковому страхувані форма акту затверджена законодачо 2) СТ повинен видати справку потерпілому з даними про страховика ( назва , адреса, телефони , реквізити страх договору) 3) СТ повинен повідомити СК про настання страх випадку Пісяля цього застрахований або його спадкоємець подає страховику наступні документи : 1) заяву про виплату 2) акт про нещасний випадок 3) мед довідку про терміни тимчасової втрати працездатності ( встановлення інвалідності або свідоцтво про смерть) Це стндартний набір документів і він повинен бути обумовлений в страх угоді. На протязі 7-10 днів СК повинна провести виплату готівкою або через свою касу або через касу СТ шляхом перерахування горшей на його р/р. Також можна перерахувати гроші на особовий рахунок застрахованого. Тема : Страхування с/г підприємств 1 Особливості страхування майна сг підприємств особливості галузі сг 1) залежність від природніх кліматичних чинників ,значні коливання врожайності та доходності гс підприємств. 2) Сезонність виробництва і тривалість виробничого процесу. Нерівномірність затрат та доходів на протязі циклу 3) Специфічний склад основних фондів ( + робочі продуктивні тварини , багаторічні насадження ) 4) Специфічні обєкти страхування Обєкти страхування для сг підприємства : 1) будіввлі , споруди техніка , незавершене вир-во, сировина матер інвентар прилади продукція . Ця група стархується на тих же засадах що і для іших підприємств 2) врожай сг культур та багаторічних насаджень 3) сг тварини кожний обєкт страхування страхується за окремим договром 2 Основні умови страхування сг культур Обєкт – основна продукція культури , для культур з декількома видами продукції застрахованими є всі види Страхується врожай всіх видів сг культур крім дерев та сінокосів , а саме: 1) Озимі та ярові зернові і зернобобові культури 2) Техн к-ри 3) Овочеві 4) Баштанові 5) Кормові 6) Ягідні 7) Виноградники 8) Питомники 9) Теплиці та ін При обовязковому страхуванні компенсуються кількісні втрати при добровільному ще й якісні. При страхуванні кількісних втрат вартість врожаю визначається виходячи з середньої врожайності за останні 5 років з 1 га і вдповідної ціни з розрахунку на площу з якої планувалося отримати урожай. При добровільному страхувані вартість врожаю може бути визначена виходячи з 3 найкращих з 5 останніх років , але при цьому тарифи зростають пропорційно до зростання середньої врожайності При одночасному страхуванні кількісних і якісних втарт береться середні ціни за 5 останніх років або за 3 найкращі роки. При страхуванні багаторічних насаджень страхуються як врожай так і самі культури. Вартість багаторічних насаджень визначається виходячи з їх балансової вартості а вартість врожаю у загальному порядку На страхування не приймаються : 1) врожай культур які господарство висівало на протязі 3-5 років але він не сходив 2) Врожай багаточних плодових насаджень якщо на них не було врожаю 5 останніх років 3) Багаторічні насадження знос який більше 70 % , або такі що підлягають списанню х балансу 4) Багаторічні насадження , що підлягають знищенню в наслідок хвороби Страхові події по обовязковому страхуванню визначені законодавчо: загибель , пошкодження в наслідок посухи, нестачі тепла, надлишкового зволоження , вимокання , заморозку,граду, зливи , бурі, урагану повені селю та інших незвичних для даної місцевості природних та метереологічних умов( тривалі зливи вітри підвищення рівня вод вітрова та водна ерозія ), а також хвороби шкідників рослин і пожеж. Для культур закритого грунту страхування проводиться на випадок загибелі чи пошкодження в наслідок припинення постачання електроенергій яке викликано стахійним лихом, пожежею , аварією.

Врожай страхується також від пошкодження його дикими тваринами птахами та гризунами Договір укладається на 1 або декілька видів культур на 1 чи декілька ризиків , але в будь-якому випадку страхується вся площа посіву.

Страховик встановлює ліміт відповідальності ( по обовязковим видам 70 %, по добровільним – за домовленістю сторін ) Договір має бути укладеним до початку календарного сроку посіву культури, для багаторічних насаджень – до періоду вегітації. Страхування завершується коли закінчується строки збору урожаю а саме : 1) зернові та зернобобові та інші культури які необхідно обмолочувати – страхування закінчується коли культура обмолочена та скердована 2) баштанні та овочеві культури , врожай садів , ягідників, винограду, картоплі та буряку – страхування закінчене коли культури вивезені з саду ( поля ) на місце зберігання або перероки 3) коли викопані садженці у питомника 4) урожай тютюну вивезено з поля і упаковано в тюки 5) урожай зеленої маси – закладений у силосні ями Строки сплати премій по обовязковому страхуванню встановлені законодавчо ( 15.06 – 15% 15.08 – 15 % 15.09 – 20 % 30.10 – 50 % , по добровільному – за домовленістю сторін Розмір страх премії = Варт врожаю по договірним цінам по кожній культурі * Тариф Тарифи по страхуванню сг

Обов Добр
Окремі зернові 8 9-15
Ярові 12 12-20
Картопля 20 18-25
Овочі вдкр гр 25 17-25
Овочі закр гр 7 8-10
Ягід сади виног 25 25-30
Кормові 1.3 18-25
Розсада 13 7-10
При обовязковому страхування несплата премій не позбавляє права на відшкодування тільки за несплату стягується пеня . При настанні страх поді СТ в письмовій формі повідомляє страховика про перелік сг культур , що постраждали чи загибли, страхову подію, час і площу на який відбулась подія. На пдіставі заяви СК складає акт на основі якого обчислюється сума збитків та відшкодування.

Збитки при повній загібелі врожаю Збитки = Вартість застрах культури на 1 га * площа посів.

Збитки при часткові загібелі врожаю Збитки =( Вартість застрах культури на 1 га – середня вартість загиблого врожаю ) * площа посів. середня вартість загиблого врожаю =( ціна 1 цент врожаю * втрати врожаю )*площу посіву При пересіві або досіві культур розмір збитків визначається виходячи з середньої вартості витрат на досів або пересів( витрати на на виконання робіт + вартість насіння) і вартості врожаю знов засіяних або підсіяних культур. 3 Основні умови страхування сг тварин Проводиться у добровільній формі Тварини подільються на 5 груп 1) продуктивні тварини ( ВРХ , вівці кози віком від 6 міс, свині, пишні звіри, кролі від 4 міс, дом птиця від 5 міс, коні верблюди мули , віслюки від 1 року.)Ця група страхується на випадок загибелі від стихійних лих інфекцій пожеж і нещасних випадків. 2) Молодняк тварин що не досягли вказаного віку.

Страхується на випадок вісх подій за вийнятком інфекційних захворювань 3) Високоцінні племенні тварини , що занесені в держ племінну книгу 4) Сімії бджіл у вуликах 5) Зоопаркові тварини , сторожеві собаки від 8 міс , гусінь шовкопряду Страхові випадки для всіх тіж самі що і для 1 гр.

Загибеллю тварин вважається не тільки їх смерть а і вимушений забій повязаний з подіями від яких проводилось страхування На страхування не примаються : 1) хворі та виснажені тварини 2) тварини у пологовому та післяпологовому стані 3) тварини з зони крантину Договір страхування укладається при страхуванні вс іх тварин данного виду у господарстві. Договір заключається на рік якщо більше то щорічно перераховуються страхові премії. Для встановлення варотсті тварин використовуються дані балансу або ринкові ціни. По конях мулах верблюдах вартість зменшується на суму зносу . Якщо страхується тварина не на повну вартість то при виплаті відшкодування використовується пропорційна ситема.. Страхова премія= Вартість тварини * тариф.

Ставки коливаються в залежності від виду тварин: ВРХ 1% , свині 5-8% вівці коні кози 2-3 % птиця пушні звіри 5% бджоли 5%. При настанні стр події СТ в 3 денний строк повинен повідомити про це СК , представник СК в 3 дений строк повинен виїхати на місце події щоб скласти стр акт. Акт складається у присутності представників СК СТ вет лікаря іноді представників влади , факт настання страх події повинні підтвердити компетентні органи. Акт підписується СК СТ. Розмір збитків обчислюється виходячи з цін по яких було прийнято тварин на страхування. При відшкодуванні враховується амортизація робочих тварин. При вимушеному забої сума збитків = різниці між вартістю худоби і сумою реалізації продуктів забою. Відшкодування виплачується на протязі 7-10 днів після страх події. Не рідко встановлюється ліміт відповідальності СК ( 70-80%) Тема страхування кредитних ризиків 1 Суть і види страхування кредитних ризиків В кредитній угоді завжди існує обєктивна небезпека понесення втрат сторонами угоди . Існує 4 варіанта кредитних взаємовідносин : фін кредит , ком кредит, авансовий кредит , заставний кредит Для кожної форми взаємовідносин існує свій вид страхового захисту Фін кредит – страхування банк кредитних ризиків , страхування відповідальності позичальника Ком кредит страхування експортних та ін ком ризиків Аванс кредит – страхування депозитів та облігацій Залоговий кредит – стархування заставного майна Основний ризик кредитної операції матеріально проявляється у неповерені боргу та відсотків 2 Страхування банківських гарантій 3 Страхування заставного майна Застава – це передані боржником кредитору цінності на які кредитор отримує всі права для відшкодування своїх збитків у випадку коли боржник не виконує своїх зобовязань по поверенню позичених коштів та/або плати за їх користування як це зазначено в кредитні й угоді. Види застав : заклад ( рухоме майно ), іпотека ( нерухоме майно ), вони і є обєктами страхування . Страхові випадки : стихійні явища, вогонь, крадіжка . Заставою не можуть бути культурні та існоричні цінності.Договір страхування уклад на підставі заяви до якої додається повний опис заставного майна . Також до заяви доадється договір про заставу та документ , що підтверджує право вланості на заставу.

Страхова сума = вартості майна яку визначили боржник і кредитор при укладанні договору застави враховуючи знос майна. Майно вважається застрахованим тільки в тому місці яке зазначене в страховій угоді , при переміщені страховий захист втрачається. Термін страхування як правило співпадає з терміном кредитної угоди . Премія виплачується одночасно . На неї впливає вартість майна , термін дії договору , вид застави .

Сума Заклад Іпотека
2000 3-4 2-3
10000 5-6 4-5
50000 До 20 До 12
Більше угода Сторін
Тарифи розраховуються на 1 рік якщо дія договору менше то і тариф зменшується ( 1 міс 25% річного тарифу , 3 місяці 75 % річного тарифу , менше місяця = повний місяць При настанні страх події СТ повинен зробити 1) СТ повинен запобігти подальшому псуванню майна 2) У випадку пожежі чи крадіжки повідомити відповідні органи 3) Скалсти перелік пошкодженого майна а також підготувати всі необхідні документи для встановлення причини страх випадку 4) повідомити СК протягом 3 днів 5) при прибутті представника СК надати цому всі необхідні документи та забезпечити доступ до застрахованого майна для зясування розмірів збитків При порушенні СТ цих дій СК може відмовити у виплаті відшкодування. Розмір збитків визначається у присутності предстваників СТ і СК і оформляється стрх актом . Порядок визначення як і в майновому страхуванні 4 Стр-ня експортних комерційних кредитів і інших ком ризиків Обсяги експ імп операцій дуже великі і вони обтяжені значним ризиком. Тому страхування даних кредитів здійснюють спеціалізовані державні або напівдержавні страхові організації. Групи ризику 1) економічні ( банкруцтво імпортера, тривала неплатоспроможність імпортера, уникнення імпортером від виконання зобовязань) 2) політичні , які перешкоджають виконанн імпортером свої зобовязань . Ці ризики можуть страхуватися реально тільки за рахунок коштів держави. Тобто стархові компанії виплачують відшкодування по даних подіях за рахунок коштів бюджету держави , але й премії по даному страхуванню надходять до бюджету. В Україні страхування даних ризиків покриває збитки від неоплати поставлених товарі і виконаних робіт , що зідійснені на протязі дії договору страхування . Також покриваються витарти по запобіганню збитків або їх зменшенню. Не покриваються 1) фін санкції по рекламаціях та збитки від коливання курсів валют 2) збитки від невиконання контрактів для яких відсутні необхідні дозволи та ліцензії 3) збитки які є наслідком воєнних дій, економічних санкцій Страхова подія – неплатоспроможність покупця визнати яку можна за умов : 1) відкриття судового процесу у справі про неплатоспроможність покупця 2) відкриття судового процесу у справі по запобіганню банкруцтва покупця 3) невиконання судових рішень 4) безперспективність очикування платежу по рахунку через доведені несприятливі обставини Страховим випадком ввважається несплата боргу по застрахованих рахунках протягом 6 міс з дати закінчення строку встановленому у договорі страхування. При визначені збитків із суми несплачених рахунків вираховується 1) зустрічні вимоги іноземного покупця 2) доходи від реалізації забезпечення 3) всі надходження після настання страх події 5 Банківський поліс Єдиний поліс який покриває випадки : 1) шахрайство банк службовців 2) крадіжка пошкодження знищення грошових знаків що знаходяться у приміщені банку або у його клієнта 3) крадіжка пошкодження знищення драг металів, каменів , ЦП , бух документів що знаходяться у приміщені банку або у його клієнта 4) Втрата пошкодження цінностей під час транспортування у спец машинах 5) Збитки повязані з підробкою фін та бух документів 6) Збитки у звязку з прийняттям банком фальшивих ден знаків В деяких країнах да цих подій додається збитки від вимагательства Окремим випадком є страхування від компютерного шахрайства . Страхові випадки 1) злочинне введення в компьтерну мережу електр інформ, зміна інформ, або прекривлення інформації 2) злоч введення іформації в машини для рахування грошів 3) знищення електр інформації 4) злонавмисного складання інструкцій для комп 5) проникнення в комп систему клієнтом банка і виконання невірних розпоряджень 6) злочинні дії фін установ і розрахункових палат 6 Страхування облігацій та депозитних вкладів Засіб забезпечення надійності діяльності банків Цілі страхування: 1) забезпечення і укріплення довіри до банків 2) захист інтересів вкладників та акціонерів В усіх краінах це страхування не здійсн на комерційних засадах , а тільки за допомогою державних органів страхування .Страхувальником є банк , який вносить кошти до державної установи страхування депозитів . Ця організація відшкодовує вкладникам(застрахованим) втрати при банкруцтві банку.

Лучшие работы

Подобные работы

Страхование (Шпаргалка)

echo "Перевагою цієї системи є її гнучкість та мобільність та відсутність витрат на утримання великого штату робітників та великої кількості філій. Страхові брокери – це юо або фо які зареєсторовані

Организация оплаты труда

echo "Понятие «заработная плата» наполнилось новым содержанием и охватывает все виды заработков (а также различных премий, доплат, надбавок и социальных льгот), начисленных в денежной и натуральных фо

Общий анализ структуры баланса предприятия (на примере Городокской прицефабрики, Беларусь)

echo "Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и управ

Предприятие как объект и субъект рыночной экономики Украина

echo "Менеджмент и маркетинг в управлении предприятием. 2. Хозяйственная, экономическая и социальная деятельность предприятий. Предприятие и государство. 3. Адаптация предприятий к рыночным отношения